Curriculum ๒๕๕๑

Basic Education Curriculum 2551

Advertisements

ACS Lesson Plan

ACS Lesson Plan

Learning Unit form

ACS Learning Unit Form

ACS

ASEAN Curriculum Sourcebook

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning:PBL)

กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น มีศาสตร์การจัดการเรียนรู้อยู่หลายสาขา
ครั้งนี้ขอนำ รูปแบบการสอนที่กำกลังมีคนพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือ PBL หรือ Problem Based Learning หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ การเรียนรู้แบบโครงงาน……
แต่โครงงานวันนั้นกับ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีส่วนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนั้น  เมื่อท่านอ่านจบ กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจคำศัพท์และข้อความของปัญหาให้ชัดเจน (Clarifying unfamiliar terms)
ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาหรือข้อมูลสำคัญ (Problem Definition)
ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมอง (Brainstorm)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the problem)
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulating learning issues)
ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – study)
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผล (Reporting)

ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย และชัดเจนขึ้น ดังนี้

Step 1: Clarifying unfamiliar terms

กลุ่มผู้เรียน ได้ทำความเข้าใจคำศัพท์ ข้อความที่ปรากฎอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำรา หรือสื่ออื่นๆ

Step 2: Problem definition

กลุ่มผู้เรียน จะต้องสามารถระบุปัญหาหรือข้อมูลสำคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้น

Step 3: Brainstorm

กลุ่มผู้เรียน ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุ่มเกี่ยวกับกลไกการเกิดปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานั้น

Step 4: Analyzing the problem

กลุ่มผู้เรียนอธิบายและตั้งสมมติฐานที่เชิ่มโดยงกันกับปัญหาตามที่ได้ระดม สมองกัน แล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล

Step 5: Fomulating learning issues

กลุ่มผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู้หรือจำเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม

Step 6: Self-study

กลุ่มผู้เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)

Step 7: Reporting

กลุ่มผู้เรียนสามารถ ขำสารสนเทศ นำมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วนำมาสรุปเป็นหลักการและแนวทางเพื่อนำไปใช้โอกาสต่อไป

แล้วพบกันตอนต่อไปครับ

ASEAN Curriculum Sourcebook

1.ปกแนวทางการนำ ACS Edit

2.บทที่ 1 บทนำ A.C.S. สู่การปฏิบัติ Edit

3.บทที่ 2 การนำ A.C.S. สู่การปฏิบัติ Edit

4.บทที่ 3 การนำ A.C.S. สู่การปฏิบัติ Edit

5.บทที่ 4 Theme 1 Edit

6.บทที่ 4 Theme 2 Edit

7.บทที่ 4 Theme 3 Edit

8.บทที่ 4 Theme 4 Edit

9.บทที่ 4 Theme 5 Edit

11.แบบติดตามการขับเคลื่อน ร.ร.ต้นแบบ Edit

12.แบบติดตามการขับเคลื่่อน ร.ร.ทั่่วไป Edit

13.แบบประเมินหลักสูตร ASEAN Edit

14.แบบประเมินหน่วย ASEAN Edit

15.บรรณานุกรม การนำ A.C.S edit

16.รายชื่อคณะผู้จัดทำ ACS Edit

17.ปกหลังแนวทางการนำ ACS Edit

21st Century Learning Skills for Secondary School Curriculum

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑

เทคโนโลยีทางการศึกษากับครูไทย ใน  21 century skills

21st century Learning Skills PDF

Presentation21st Century Skills Learning for Life in Our Times

PBL SIF11 – 21st Century Skills-1

Why Don’t Students Like School

การบริหารการการจัดการศึกษา

การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คู่มือครู

กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วิธีการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

เขาสอนอย่างไรในศตวรรษที่ ๒๑

 3Cs 7Rs

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต

กว่าจะเป็น…อนาคตภาพการมัธยมศึกษาไทย ภายในปี พ.ศ. 2570

Abstract 

Thesis

ผล NVivo 2 ภาพสวยๆ