การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning:PBL)

กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น มีศาสตร์การจัดการเรียนรู้อยู่หลายสาขา
ครั้งนี้ขอนำ รูปแบบการสอนที่กำกลังมีคนพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือ PBL หรือ Problem Based Learning หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ การเรียนรู้แบบโครงงาน……
แต่โครงงานวันนั้นกับ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมีส่วนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนั้น  เมื่อท่านอ่านจบ กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจคำศัพท์และข้อความของปัญหาให้ชัดเจน (Clarifying unfamiliar terms)
ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาหรือข้อมูลสำคัญ (Problem Definition)
ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมอง (Brainstorm)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the problem)
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulating learning issues)
ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – study)
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผล (Reporting)

ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย และชัดเจนขึ้น ดังนี้

Step 1: Clarifying unfamiliar terms

กลุ่มผู้เรียน ได้ทำความเข้าใจคำศัพท์ ข้อความที่ปรากฎอยู่ในปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำรา หรือสื่ออื่นๆ

Step 2: Problem definition

กลุ่มผู้เรียน จะต้องสามารถระบุปัญหาหรือข้อมูลสำคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้น

Step 3: Brainstorm

กลุ่มผู้เรียน ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุ่มเกี่ยวกับกลไกการเกิดปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานั้น

Step 4: Analyzing the problem

กลุ่มผู้เรียนอธิบายและตั้งสมมติฐานที่เชิ่มโดยงกันกับปัญหาตามที่ได้ระดม สมองกัน แล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล

Step 5: Fomulating learning issues

กลุ่มผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู้หรือจำเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม

Step 6: Self-study

กลุ่มผู้เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)

Step 7: Reporting

กลุ่มผู้เรียนสามารถ ขำสารสนเทศ นำมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วนำมาสรุปเป็นหลักการและแนวทางเพื่อนำไปใช้โอกาสต่อไป

แล้วพบกันตอนต่อไปครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: